SEZNAM ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH DRUHŮ
ŽIVOČICHŮ VYSKYTUJÍCH SE VE STRAKONICKÉM OKRESU


Druh chráněný dle vyhlášky MŽP 395/1992 Sb. v kategorii:


KRITICKY OHROŽENÉ:

Bezobratlí (Avertebrata)

perlorodka říční - Margaritana margaritifera (Strakonice, Otava - části lastury; VP)
rak kamenáč - Astacus torrentium (Strakonice ?)
rak říční - Astacus fluviatilis (Strakonice ?)
velevrub malířský - Unio pictorum (Strakonicko; VP, CP )

Obratlovci (Vertebrata)

Ryby (Pisces) a Kruhoústí (Cyclostomata)
mihule potoční - Lampetra planeri (Volyňka, Novosedelský potok; VP, CP)

Obojživelníci (Amphibia)
skokan ostronosý - Rana arvalis (Strakonicko, okolí Radomyšle; VP)
skokan skřehotavý - Rana ridibunda (Strakonicko, běžný druh; VP)

Plazi (Reptilia)
zmije obecná - Vipera berus (u Nové Vsi u Drážova a v okolí Zálesí, RP)

Ptáci (Aves)
břehouš černoocasý - Limosa limosa (Vodňansko; 2, letněný rybník u Nových Kestřan; RP, PL, srpen 2006))
luňák červený - Milvus milvus (CP Blatensko; VP, Strakonicko, Štěkeň; PL 2006)
luňák hnědý - Milvus migrans (CP, Blatensko)
morčák velký - Mergus merganser (Strakonice; VP, CP, Katovice; PL)
orel mořský - Haliaeetus albicilla (Blatensko, VP, CP; Strakonicko, Čejetice, Velkorojický rybník; RP, Slaník; PL)
orlovec říční - Pandion haliaeetus (Strakonicko, CP; Vodňansko, 2)
ostralka štíhlá - Anas acuta (Strakonice, VP; Vodňansko, 2)

rybák černý - Chlidonias niger (Tchořovice, Blatensko, VP; Vodňansko, 2)
strnad luční - Miliaria calandra (Strakonicko; Vodňanko; 2)
vodouš rudonohý - Tringa totanus (Blatensko, Vodňansko; 2)

Savci (Mammalia)
plch zahradní - Eliomys quercinus (Strakonice; 1)
sysel obecný - Citellus citellus (Strakonice - letiště; VP, CP)


SILNĚ OHROŽENÉ:

Bezobratlí (Avertebrata)
páchník hnědý - Osmoderma eremita (Strakonicko, Blatensko; CP, 1)
potápník široký - Dytiscus latissimus (Vodňansko; 1)
škeble rybničná - Anodonta cygnea (Strakonicko, Blatensko, Vodňansko; VP, CP, běžný druh)
velevrub tupý - Unio crassus (?)
zdobenec - Gnorimus spp. (Strakonicko; 1)

Obratlovci (Vertebrata)

Ryby (Pisces) a Kruhoústí (Cyclostomata)
ouklejka pruhovaná - Alburnoides bipunctatus (Strakonicko - Otava; VP)

Obojživelníci (Amphibia)
blatnice skvrnitá - Pelobates fuscus (Strakonicko; Blatensko, Vodňansko Strakonicko; CP, 1)
čolek obecný - Triturus vulgaris (Radomyšelsko, Blatensko; VP, 1, rybníky u Mnichova; RP)
čolek velký - Triturus cristatus (Blatensko; 1)
kuňka žlutobřichá - Bombina variegata (Blatensko, Vodňansko, Strakonicko; VP)
mlok skvrnitý - Salamandra salamandra (Blatensko; 2)
ropucha zelená - Bufo viridis (Droužetice; VP, 1, Nové Kestřany; RP)
rosnička zelená - Hyla arborea (Blatensko, Strakonicko; VP, 1)
skokan štíhlý - Rana dalmatina (Strakonicko?)
skokan zelený - Rana esculenta (Blatensko, Vodňansko, Strakonicko; 1)

Plazi (Reptilia)
ještěrka obecná - Lacerta agilis (Blatensko, Vodňansko, Strakonicko - hojná; VP)
ještěrka živorodá - Lacerta vivpara (Strakonicko; 1)
slepýš křehký - Anguis fragilis (Blatensko, Strakonicko; VP, hojný druh)
užovka hladká - Coronella austriaca (Vodňansko; 1, váp. návrší z. od Hubenova; slunná stráň nad Volyňkou jv. od Němětic; RP)

Ptáci (aves)
bekasina otavní - Gallinago gallinago (Blatensko, Vodňansko; 1, 2)
bělořit šedý - Oenanthe oenanthe (Strakonicko, Vodňansko; 1)
čáp černý - Ciconia nigra (Dolní Poříčí; Blatensko, Vodňansko; VP, 1; Hajská (PL, 2006); Radějovice; Drahonice ( RP, 2007);)
čírka modrá - Anas querquedula (Strakonicko; Vodňansko; VP, 1, 2)
drozd cvrčala - Turdus iliacus (VP, CP, Strakonice; Vodňansko - knižně)
dudek chocholatý - Upupa epops (Strakonicko, Vodňansko; 1, 2, vymizel)
hohol severní - Bucephala clangula (Strakonice - Otava, Vodňansko; VP, 2)
holub doupňák - Columba oenas (Skočice - Hrad; 2)
chřástal kropenatý - Porzana porzana (Strakonicko, Vodňansko; 1, 2)
chřástal polní - Crex crex (Strakonicko; 1)
chřástal vodní - Rallus aquaticus (Blatná, Strakonice, Vodňansko; VP, CP, VP, CP)
kalous pustovka - Asio flammeus (Sudoměř, Vodňansko; VP)
kavka obecná - Corvus monedula (Strakonice; Vodňansko; VP)
konipas luční - Motacilla flava (Strakonice, Blatensko, Vodňansko; VP, CP)
krahujec obecný - Accipiter nisus (Strakonicko, Vodňansko; VP, CP)
křepelka polní - Coturnix coturnix (Strakonice, Radomyšelsko, Vodňansko; VP, 2; Kraselovsko, Volyňsko RP)
kulíšek nejmenší - Glaucidium passerinum (Strakonicko, Vodňansko; 1, 2)
ledňáček říční - Alcedo atthis (Strakonicko - Otava, rybníky V holi, Řepické rybníky, Volyňka; VP )
lelek lesní - Caprimulgus europaeus (Strakonicko, Vodňansko; 1, 2)
lžičák pestrý - Anas clypeata (Strakonice, Radomyšl, Vodňansko; 1, 2)
moták lužní - Circus pygargus (Strakonicko, Vodňansko; 1,2 )
moták pilich - Circus cyaneus (Strakonicko, Vodňansko; 1, 2)
ostříž lesní - Falco subbuteo (Strakonicko, Vodňansko; 1, 2)
potápka rudokrká - Podiceps grisegena (Strakonicko; 1)
rákosník velký - Acrocephalus arundinaceus (Strakonicko; Vodňansko 2 )
rybák obecný - Sterna hirundo ( Rojice, Strakonice, Tchořovice, Vodńansko; 2)
skřivan lesní - Lullula arborea (Strakonice, Vodňansko; VP, CP, 1, 2; Volyňsko RP)
sýc rousný - Aegolius funereus (Strakonicko, Vodňansko; 1, 2)
sýček obecný - Athene noctua (Strakonicko, Vodňansko; 1, 2)
tetřívek obecný - Tetrao tetrix (Strakonicko, Vodňansko; 1, 2)
včelojed lesní - Pernis apivorus (Strakonicko, Vodňansko; 1, 2)
volavka bílá - Egretta alba (Sudoměř, Vodňansko; 2)
žluva hajní - Oriolus oriolus (Blatná, Strakonice - Stará řeka, Leskovice, Vodňansko; 2)

Savci (Mammalia)
bobr evropský - Castor fiber (Strakonice - Otava ; VP - zatoulanec)
křeček polní - Cricetus cricetus (Strakonicko; 1)
los evropský - Alces alces (Měkyneč; VP - 90. léta 20. stol. -  zatoulanec)
netopýři (ostatní druhy) - Microchiroptera (Strakonicko)
rys ostrovid - Lynx lynx (Volyňsko, Vodňansko; 1)
vydra říční - Lutra lutra (Hoslovický potok, Novosedleský potok; 1)


OHROŽENÉ:

Bezobratlí (Avertebrata)

batolec - Apatura spp. (Strakonice; VP)
bělopásek - Limenitis spp. (Strakonicko; 1)
čmelák - Bombus spp. (Strakonicko)
majka - Meloe spp. (Droužetice; VP, Krty, Zadní Zborovice, Přešťovice, Třebohostice; RP )
mravenec - Formica spp. (Strakonicko)
otakárek fenyklový - Papilio machaon ( Droužetice, Štěkeň, Zechovice; VP)
otakárek ovocný - Iphiclides podalirius (Strakonicko, Volyňsko; 1)
rak bahenní - Astacus leptodactylus (Strakonice; VP)
roháč obecný - Lucanus cervus (Strakonicko, vymizel;1 ?)
svižník - Cicindela spp. (Strakonice, Vitice; VP)
(s výjimkou C. hybrida) - (Strakonice)
zdobenec - Trichius spp. (Blatensko; 1)

Obratlovci (Vertebrata)

Ryby (Pisces) a Kruhoústí (Cyclostomata)
mník jednovousý - Lota lota (Novosedelský potok; 1)
piskoř pruhovaný - Misgurnus fossilis (Strakonicko; 1)
střevle potoční - Phoxinus phoxinus (Novosedelský potok, Strakonice; VP, CP, 1)
vranka obecná - Cottus gobio (Novosedelský potok, Volyňka; VP, CP, 1)

Obojživelníci (Amphibia)
ropucha obecná - Bufo bufo (Strakonice, Droužetice, Radomyšl; VP, 1)

Plazi (Reptilia)
užovka obojková - Natrix matrix (Hajská, Rovná, Strakonice; VP, 1)

Ptáci (Aves)
bramborníček hnědý - Saxicola rubetra (Strakonicko; 1)
brkoslav severní - Bambycilla garrulus (Strakonice, Vodňansko; VP, 2)
břehule říční - Riparia riparia (Blatná, Strakonice, Vodňany; VP, CP, 2, velkolom Krty 40ex.; RP)
cvrčilka slavíková - Locustella luscinioides (Strakonicko, Vodňansko; 1, 2)
čáp bílý - Ciconia ciconia (Bavorov, Blatná, Drahonice, Nahošín, Radomyšl, Strakonice - přelet, Vodňansko; VP)
čírka obecná - Anas crecca (Strakonicko, Vodňansko; VP, 1,2, Sudoměř; RP)
chocholouš obecný - Galerida cristata (Strakonice; VP)
jestřáb lesní - Accipiter gentilis (Strakonicko, Vodňansko; 1, 2)
kopřivka obecná - Anas strepera (Blatná, Leskovice, Mečichov, Mladějovice, Strakonice, Střela, Tchořovice, Vodňansko; VP, CP, 1, 2)
kormorán velký - Phalacrocorax carbo (Katovice, Řepice, Strakonice, Vodňansko; VP, 2, Slaník; RP)
koroptev polní - Perdix perdix (Radomyšl, Strakonice, Střela, Vodňansko; VP, 2, mezi Kraselovem a Volyní, Držejov, Krty; RP)
krkavec velký - Corvus corax (Radomyšl, Řepice, Vodňansko; 2, Jetišov, Miloňovice, Sudkovice, Libětice, Hoslovice, Radošovice, Makarov; RP)
lejsek šedý - Muscicapa striata (Strakonicko, Vodňansko; 1, 2)
moták pochop - Circus aeruginosus (Leskovice, Řepice, Blatensko, Vodňansko; VP, 1, 2; Sedlina u Rovné, u Domanic; RP )
moudivláček lužní - Remiz pendulinus (Blatensko, Vodňansko; VP, 2)
ořešník kropenatý - Nucifraga caryocatactes (Strakonicko, Vodňansko; 1, 2; Tisovník u Droužetic, RP)
potápka černokrká - Podiceps nigricollis (Mladějovice, Strakonicko, Vodňansko; VP, 2)
potápka malá - Podiceps ruficollis (Mečichov, Skočice, Strakonice; VP)
potápka roháč - Podiceps cristatus (Měčichov, Leskovice, Novosedly, Tchořovice, Strakonice, Vodňansko; VP, Vrbno u Kadova, Sudoměř; RP)
rorýs obecný - Apus apus (Blatná, Strakonice, Vodňany; VP, 2)
slavík obecný - Luscinia megarhynchos (Blatná, Droužetice, Strakonice, Vodňansko; VP, 2)
ťuhýk obecný - Lanius collurio (Blatná, Drachkov, Katovice, Vodňansko; VP, 2)
ťuhýk šedý - Lanius excubitor (Radomyšl, Vodňansko; VP, 2)
vlaštovka obecná - Hirundo rustica (Blatensko, Strakonicko, Vodňansko; VP, Katovice, Litoradice, Černětice u Volyně; RP)
výr velký - Bubo bubo (Strakonicko, Zaboří?, Strakonice, Vodňansko; 1, 2, Tisovník, Přední Zborovice; RP)

Savci (Mammalia)
veverka obecná - Sciurus vulgaris (Blatensko, Strakonicko, Vodňansko; VP, CP)
Literatura:
395/1992 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 11. června 1992, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb. , o ochraně přírody a krajiny

1: Příroda Strakonicka a její ochrana: kolekt. autorů, vydalo Muzeum středního Pootaví ve Strakonicích v roce 1988, 156 p., Jihočeské tiskárny.

2: Ptáci Vodňanska: B. Kloubec, Z. Klimeš, 1995, Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy, Ročník 35

VP: Vlastní pozorování z let 2004-2007. Kde je v textu za pojmenováním živočicha uvedeno např. "Strakonicko; 1",  "Vodňansko; 2", tam bylo čerpáno z literatury uvedené pod odkazem 1 nebo 2. Kde je uveden CP nebo otazník opírá se záznam o sdělení jiných badatelů a přírodomilců či veřejnosti. Zkratky RP - Radim Paulič, PL - Pavel Leischner
                                          
Ing. Vilém Hrdlička
v_hrdlicka@o2active.cz