Přírodopisné a vlastivědné vycházky po okolí Strakonic.

Rok 2020.

25.01.2020 23.02.2020 14.03.2020 04.07.2020 09.08.2020 08.09.2020 20.09.2020

Výlet do okolí Stach

Na dalším z výletů s panem Ing. Josefem Peckou, v neděli 20. 9. 2020, se nás sešlo 21. To znamená skoro stejně, jako když jsme se po období zrušených akcí setkali v červenci a šli na Jedlovou (viz zápis ze 4. 7. 2020 (zde). Tehdy jsme se po delší době nadšeně přivítali, tentokrát jsme se s naším oblíbeným průvodcem zase na čas rozloučili. Snad se brzy uvidíme aspoň na nějaké zajímavé přednášce, pokud to situace dovolí.
Naším cílem bylo tentokrát okolí Stach. Nejdříve jsme vlakem a autobusem dojeli do stanice Zadov-Sporthotel a po chvíli už jsme byli u churáňovské meteorologické stanice. Měli jsme tam domluvenou malou exkurzi. Od pana Jana Bednaříka jsme se dověděli, k čemu slouží jednotlivá zařízení, což se nám dařilo u některých odhadnout snadno, u jiných vůbec. Obdivovali jsme důmysl jejich vynálezců. Například nás zaujalo měření, jak vysoko nad zemí se pohybují mraky. Vyšle se laserový paprsek, ten se odrazí a vrátí se zpátky, čas se změří a nahlásí. A aby na vršek přístroje nesedali ptáci, je chráněn ohrádkou s navlečenými korálky. Na nich se nelze udržet - podkluzují... Sběr dat je v mnoha případech dnes již zautomatizován natolik, že obsluha stanice ani neví, kolik bylo zjištěno (výsledky se samy odesílají, živý člověk je už tak nějak přebytečný). Vyhodnocuje se mimo jiné také čistota ovzduší, a i když jsme si k tomu neříkali podrobnosti, pokládáme ji v těchto místech za dobrou. Tento dojem byl ještě umocněn mírným slunným počasím s vymetenou modrou oblohou.

Churáňov - tesařík pižmový
Byla ještě rosa a navíc jsme se pohybovali na podmáčeném terénu, a tak někdo si i trochu promáčel boty. Víme ale z jiných podobných akcí, že za teplého počasí a při stálém pohybu vše rychle schne. Ochotně jsme procházeli hustými porosty, mlsali zbytky borůvek a (patřičně opatrně) i vlochyně-opilky a zvědavě jsme nahlíželi, když Vilda nebo Eva chytili nějakého toho hmyzíka. Jednalo se sem tam i o výrazné a velké živočichy, jako je kobylka zpěvná nebo tesařík (patrně pižmový). A díky tomu, že jsme se po roce zase sešli i s botanikem Františkem Zimou, mohli jsme se jej vyptávat i na nalezené druhy rostlin. Některé jako vždycky ukazoval i pan Pecka a pomalu jsme nevěděli, co sledovat dříve. Prostředí bylo příznivé - různorodé a bohaté na vláhu. Že jdeme do mokra, na to nás upozorňovaly porosty nenápadné polehlé trávy zvané psineček psí. Někde byl i rašeliník, prozrazující blízkost přírodní rezervace Malý Polec.

To už jsme se blížili k divokému údolí říčky Losenice. Věděli jsme z pozvánky, co nás asi tak může čekat, ale i tak jsme byli překvapení čistou zurčící vodou s peřejkami a vodopádky. K tomu patřilo kamenité dno a břehy, kapradí, stromy a prosvítající slunce. Podél toku jsme došli na rozcestí U nového mostu a pak na místo, kde se v lese nalézá obrovský kámen a váže se k němu pověst o pokladu. To už jsme se blížili Stachům a brzy se nám naskytl krásný výhled na obec i její okolí. Ještě jsme se zastavili v Domě Rankla Seppa, kde jsme si chvíli povídali s paní majitelkou. Domů jsme jeli autobusem a večer nám přišel od Evy Legátové mail se sepsanými pozorovanými druhy:

"... Cestou k meteostanici rostla strmělka anýzka, u meteostanice byla kobylka zpěvavá (cvrčivá), saranče zlatozelená a zlatavá. Úžasný byl dlouhý tesařík - myslím si, že je to t. pižmový (dorůstá 34mm, jiná kniha uvádí až 4 cm)... U rašeliniště byl mrtvý tmavý rejsek (domnívám se, že rejsek horský Sorex alpinus). U rozcestí U nového mostu žije vrásenka pomezní, slimák popelavý, křís mokřatka žlutočerná a odvážila jsem se určit jednu mandelinku (dle biolibu)."
-ah-

Další seznam přišel od pana Zimy.

Oběma našim přispěvatelům jsme moc vděční, protože sami bychom tolik rostlin a živočichů zaznamenat nedokázali.

"Zvonečník černý, smilka tuhá, psineček výběžkatý, psineček psí, metlička křivolaká, metlice trsnatá, podbělice alpská, mochna nátržník, bezkolenec modrý, třtina chloupkatá, řebříček bertrám, ptačinec trávolistý, pcháč různolistý, pcháč bahenní, rozrazil horský, lupina mnoholistá, zlatobýl obecný, lipnice širolistá, jalovec obecný, třezalka skvrnitá, bez hroznatý, chlupáček oranžový, chlupáček květnatý, suchopýr pochvatý, bika chlupatá, rokytník skvělý, černýš luční, černýš lesní, vřes obecný, vranec jedlový, ostřice ježatá, šicha černá, krabilice chlupatá, krabilice zlatoplodá, sítina kostrbatá, zimolez černý, válečka lesní, hvězdoš jarní, bika lesní, brusnice vlochyně, brusnice brusinka, klikva maloplodá, silenka dvoudomá, světlík lékařský, věsenka nachová, devětsil bílý, dřípatka horská, růže převislá, rdesno hadí kořen, mléčivec alpský, kapraď rozložená, kapraď samice, bukovník kapraďovitý, bukovinec osladičovitý, kamzičník rakouský, čarovník pařížský."

-ah-

Procházka z Rovné na Sedlinu a zpět

V úterý 8. 9. 2020 jsme byli hodně zvědaví na to, kolik se nás sejde na tradiční procházku po okolí Rovné. Bylo totiž to nejpříjemnější počasí babího léta, jaké si jen lze představit - což může být pro účast na akci příznivé, ale může to i odvádět pozornost k nějakým atraktivnějším činnostem. Navíc jde o opakování podobného programu (ovšem s obměnami, viz např. zápis z 11. 9. 2019 zde) po několik let. Doufali jsme, že nějaký ten hlouček na autobusové zastávce přece jenom uvidíme, ale nikde nikdo - až teprve v Rovné na návsi, kde byl v 16:45 sraz, se skupinka zformovala v počtu 6 dospělých osob.
Hořec brvitý - Zbuš
Plán byl tentokrát hodně jednoduchý - na Sedlině totiž po vytěžení kůrovcového dřeva vznikla oplocenka s mladými stromky, kterou nám chtěl náš průvodce PaeDr. Václav Žitný ukázat především. A není divu, protože se má čím pochlubit: představte si přibližně desetiarovou plochu osázenou cca 600 borovičkami a 350 doubky. Stará se o ni v rámci prací, které provádí vedle svého učitelského povolání (dříve pro LČR, nyní už šestým rokem pro obec Rovnou). Díky dobrovolnické pomoci kamaráda se mu vyžínání daří, i když dosud nikdy neměl na starost tolik stromků naráz. Ukázal nám, jak pomocí srpu s dlouhou násadou zbavuje porost ostružinových šlahounů, pcháče, třtiny a dalších rostlin, tak aby nějaké zůstaly (kvůli zadržení vláhy), ale aby jich nebylo příliš. Díky oplocení není potřeba provádět nátěr Neoponitem proti okusu, ale v blízkosti pletiva je přece jenom dobré to udělat, aby neměla zvířata na mladé větvičky chuť. U menších výsadeb se v období sucha navíc i zalévá. Zde by se to zvládat nedalo, a tak nejvýše položená část paseky osázena nebyla.

Borovice byla jako hlavní druh zvolena proto, že je pro území s obsahem vápence vhodná. Netrpí tolik suchem a navíc je v okolí Rovné tradičním stromem. Výsadba byla provedena loni v listopadu. Dalších asi 500 mladých stromů, doubků, přibylo na sousedním soukromém pozemku. Na Zbuši se počítá s oplocenkou pro 200 boroviček. Naproti Sedlině za pruhem pole je v lese školka, kde jsou i jedličky. A u rybníka každý rok vyrůstají nové pruty vrby mandlovky, pěstované na ořez a prodej.

Z oplocenky se nám naskytly nevšední pohledy na radomyšlské kostely sv. Jana a sv. Martina, tak jak je neznáme. Po cestě jsme si také ukázali lokalitu s výskytem vstavače bledého, kam jsme dříve chodívali na ochranářské brigády. Nyní KÚ dodržuje plán péče tak, že najímá na práci firmy. Nedávno byla tato bývalá pastvina oplocena, a tak už nebude nutno dávat nad mladé vstavače ochranné klícky. Zůstalo shrabování listí a vyžínání ostružin apod. a samozřejmě také kontrola vstavačů. Letošní jaro bylo pro ně příznivé a bylo jich napočteno přes 40, z toho velká část pak i vykvetla.

Cestou zpátky do Rovné jsme se ještě podívali do zbušského vápencového lomu. Už tam dozrávaly na jablůňce první plody a i jinak se podzim už hlásí ze všech stran. Odkvetlé divizny podél cesty, rodící se zářijové barvy, mírné počasí babího léta... A také pomyšlení na začátek školního roku. Pan Žitný je učitelem na štěkeňské ZŠ, a proto si s ním domlouváme procházku vždycky právě v tuto dobu těsně po prázdninách, kdy ještě nezačaly odpolední kroužky. Letošní setkání se nám jako vždycky moc líbilo - a snad se za rok uvidíme zase...
-ah-

Z poznámek Evy Legátové:

... V obci Rovná roste sporýš lékařský a paní Hrdličková nás upozornila na dřín, který již nesl plody. Z rybníka Rovenský vylovil pan Hrdlička dvě kuňky. Žijí tam také kružníci bělaví a kýlnatec čočkový. Prošli jsme kolem bažantnice a pěstírny vrb. Cestou ke Zbuši nás pozdravil krkavec velký. Na Zbuši nalezl pan Hrdlička rozkvetlý hořec brvitý. Protože je zde vápenec, nechyběli malí pavoučci teplomilové čtyřskvrnní. U borovic kvetl hlaváč fialový, v PP Sedlina jeden starčkovec jestřábníkolistý. V louce se vyskytovala pestrá housenka šípověnky hojné (šťovíkové)... V oplocence bylo několik kobylek křídlatých a nádherný výhled na kostel sv. Jana Křtitele v Radomyšli. Cestou zpátky poletoval po louce žlutokřídlec šťovíkový a byla zde také nenápadná růžově kvetoucí bračka rolní. Paní Hrdličkovou zaujaly hálky obaleče pryskyřičného na borovicích.
Děkujeme moc Hrdličkům a panu Žitnému za vycházku, která se mi moc líbila.

Eva Legátová

Na Pěknou, Jodlovy Chalupy, Horní Sněžnou a do Volar

V neděli 9. 8. 2020 jsme se sešli na strakonickém vlakovém nádraží, abychom se podívali na ne příliš navštěvované kouty Šumavy. Nasedli jsme do vychlazeného vláčku, který nás s přesedáním odvezl na železniční zastávku Pěknou, kde nás čekal profesionální průvodce pan Ing. Josef Pecka. Po krátkém úvodu, kdy nám osvětlil předpokládané „útrapy“ naší cesty jsme se vydali skrze porost lužního lesu k řece Vltavě. Cestou nám p. Pecka ukazoval rozličné rostliny např. vysoký hvozdík lesní rostoucí nedaleko jedné z tůní na světlině v trávníku u silnice. Jinde to byl zase tavolník vrbolistý nebo bílý tužebník jilmový. Z husté trávy vykukovala žlutá vrbina obecná.
Most přes Vltavu
A tak jsme se lehkou chůzí dostali k Vltavě, železnému snad původně vojenskému mostu, kde nás překvapila čistota vody, která bohužel o několik desítek kilometrů již taková není. Ve vodě se občas zatřpytil malý rybí potěr. Také jsme si mohli všimnout vestavených zdrží proti průniku dravých ryb z Lipna, ohrožujících populaci pstruhů potočních. Ti slouží jako hostitelé pro mlží larvy – glochidie perlorodky říční, která zde žije. O jejím výskytu a dlouhověkosti nám také p. Pecka povyprávěl a nešlo si nevzpomenout např. na knihu České perly, kde je popisován výskyt tohoto měkkýše na Otavě. Nebo na starý článek kvardiána kapucínského řádu v Sušici, P. Augustina Kubeše. Jenže mnoho vody těmi řekami odteklo. Dnes jen těžko nalézáme zbytečky původních populací perlorodek a velevrubů, mlžů zde popisovaných a kdysi hojných.

Po krátké prezentaci provedené pod dohledem našeho průvodce a perleťovce stříbropáska, motýlice obecné nebo tmavé pestřenky trubcové, jsme se vydali rozsáhlou nivou Vltavy a loukami k obci Pěkná obletováni hojným okáčem lučním. Cestou jsme míjeli starou hrušeň, která byla velmi rozvrtaná nějakým druhem tesaříka. Pokus o nalezení zbytků broučích těl jsme bohužel v dřevní drti nenalezli. Modré květy kakostu podél polní cesty nás dovedly k obci Pěkná.

Příjemné bylo zastavení u kostela zasvěceného sv. Anně obklopeného vzrostlými stromy. Stejně tak prohlídka zdejšího hřbitova s dovedně vytesanými kamennými náhrobníky a litinovými kříži. V Pěkné však byla i jiná zajímavost, a tou byl starý rozvod vody v podobně vysokého sloupu. Dnes již bohužel nefunkční. V travním porostu jsem zachytil zajímavou kuklici polokřídlou nebo pestřenku rybízovou.

Pěkná - kuklice polokřídlá
Pak jsme již zamířili k lesům. Pěkně mezi pastvinami a loukami, cestou lemovanou maliním s drobnými plody. Míjeli jsme bílé květy řebříčku bertámu. Pozornější z nás si všimli občasného výskytu bolševníku obecného, původního druhu na rozdíl od bolševníku velkolepého, nepříjemného cizince. Zde nám p. Pecka ukázal též vrch Hvozd, na kterém jsme kdysi s ním také byli a dívali se do plochy Lipenské vodní nádrže.

Vkročení do lesa se zdálo být nezajímavé. Stačilo jen pohlédnout na jeho okraj, a zde se hrdě tyčila penízovka dlouhonohá. Než, nešlo dlouho obdivovat tuto krasavici, museli jsme jít stále vpřed. Kraj lesa hraničící s pastvinou nás potěšil vůní mateřídoušky, žlutými květy jestřábníku chlupáčku a nalezením velkého chrobáka (Geotrupes spiniger), který má v oblibě otevřená místa pastvin a luk na nichž se pase skot. Zdá se, že kravské lejno zde plní svůj vedlejší, často neviděný účel. I tak tomu četné otvory v tomto pozůstatku odešlého býložravce nasvědčovaly. A tak další zastavení, průchodem skrze hejno lišek obecných a statného suchohřiby, cestou lemovanou velkými balvany světlého granodioritu. Proti čirým potůčkům čisté vody jsme se dostali k starému buku lesnímu. Zákonem hlídaným a označeným jako památný strom. Bohužel, polovina koruny je již proschlá a velká trhlina po tlakovém větvení se zřejmě stala vstupní branou pro jiné organismy. Kmen již slouží troudnatci kopytovitému. Jak to, tak v životě stromu chodí.

Někteří z nás zaznamenali v tomto místě na rozbahněné cestě poletujícího modráska. Z nejasné fotografie podařilo se mně snad určit druh, modrásek kruštinový. Dlužno dodat, že se zde ve vzduchu potulovala též babočka síťkovaná v tmavé formě. Kousek dál zase babočka admirál.

Čas se nachýlil, oběd přišel. Zapomenuté kmeny poražených stromů daly židle a stůl. A naše batohy zase jídlo. Po krátkém občerstvení jsme se vydali na ne příliš vzdálený vrchol Korunáče (920 m.n.m.). Zde se nám nabídl pohled na vzdálené vrcholy Šumavy. Občasné zakopnutí o vyvalený balvan z hrubé lesní cesty nás přesvědčilo o tvrdosti místního granitu. Náš průvodce vyhledal pod vrcholem vraní oko čtyřlisté, které nám také ukázal. Chvíli jsme určovali konopici, vyskytující se na Šumavě v několika druzích.

Při sestupu z vrcholu zpět jsme mohli na okoličnatých květenstvích pozorovat vyjma několika druhů pestřenek i pářící se tesaříky obecné. Před opětovným vstupem do lesa se s námi rozloučil velký žluťásek řešetlákový.

Nad Pěknou - chrobák (Geotrupes spinger)
Krátké zastavení bylo na kraji bývalých Jodlových Chalup, kde při cestě stály kamenná Boží muka, dále jsme prošli ještě kolem kamenné kapličky. Náš průvodce nám krátce povyprávěl o historii tohoto místa, kolik zde žilo dříve lidí. Jenže všechno je pryč. Je padlý kmen ovocného, práchnivějícího stromu hostil outkovku rumělkovou.

Průchodem skrze louku plnou sarančí mohli jsme si všimnout pravidelných pavučin, které v sobě ukrývali velkého křižáka obecného. A někdy pod ním i jeho opředenou oběť. Tak to většinou na květnatých loukách bývá. Saranče a jeho lovec.
Dále jsme šli okolo stavení z roku 1931 a pramínku zadržovaného v dřevěném žlabu. Cestou, kde podél ní rostl kruštík. Za nedlouho jsme již došli k dřevěné kapličce v Horní Sněžné. Zde bylo krátké zastavení v jejím stínu s povídáním a ukázkami starých fotografií tohoto místa. Příjemný byl oddech ve stínu vzrostlých stromů, památného javoru klenu a této stavby.

Jenže to se již čas nachýlil, vlak nepočká a vznikla otázka, jak se dostat do nedalekých Volar. Většinou účastníků bylo rozhodnuto opustit na krátko značenou turistickou cestu a vydat se lesem.
Sestup dolů byl rychlejší než stoupání, ale i tak jsme si mohli opět všimnout kamenných Božích muk, skvělé kamenické práce. Ti, kdo se dívali pod nohy, mohli zahlédnout z kamení cesty zarostlou houbu, ďubkatec pohárkovitý. Lehký pohled od zavlhlého příkopu odhalil přítomnost plž, vlahovky narudlé (Monachoides incarnatus).

A potom už jen krátce přes pastvinu, luční cestou a byli jsme ve Volarech. Ještě, než jsme do nich vešli, nešlo si nevšimnout bohatě květnaté louky u železniční tratě, která byla hojně navštěvována hmyzem všech skupin.

A jak jinak mohl být konec našeho putování? Než u onoho zaslouženého nápoje v restauraci nedaleko vlakového nádraží. S vyhlídkami a plány na další toulání polocestami a zapomenutými stezkami šumavskými a poděkováním našemu milému průvodci.

-vh-

DYK, Václav. České perly: život, ochrana a národohospodářský význam perlorodek. 1. vyd. Praha : Jos. R. Vilímek, 1947. 138 s

Výlet na Jedlovou na Volarsku

Asi každý, kdo někdy něco organizoval nebo vedl, má stejnou zkušenost, že on sám z akce nemá zdaleka tolik, co účastníci. Po celou dobu má "zapnutou kontrolku" a dělá si nejrůznější starosti. Přesto ale je rád, že se zájemci sešli, že je kolem vidět spokojenost a že se příště snad něco dalšího zase povede. A tak se těší spolu s ostatními. Na letošní jaro a léto to platí obzvlášť, a tak v sobotu 4. 7. po několikaměsíční nucené přestávce vládla na srazu na výlet nejen srdečnost, ale i dojetí. A stejné to bylo, když jsme se ve stanici Lenora-zastávka setkali s naším oblíbeným průvodcem - panem Ing. Josefem Peckou.

Bylo nás tak akorát (21 dospělých a 2 děti) a i počasí se rýsovalo tak nějak uprostřed mezi svěžím chladnem a příjemným teplem. Také délka trasy byla přiměřená: 16 km. Nejdříve jsme šli kousek po silnici a s úlevou jsme pak zabočili ke krytým rechlím vedoucím přes Teplou Vltavu, kde jsme si pověděli o způsobu zadržování a počítání kmenů při jejich plavení po proudu. Na silnici jsme se během výletu ještě několikrát vrátili, ale jen v nejnutnějších případech. Jinak jsme šli po pěšinách a i ty zamokřené nám byly milejší než asfalt. Věděli jsme, že pokud není vyslovená zima a pokud jsme stále v pohybu, pak dokonce i promočené boty brzy zase uschnou, natož když jsou třeba jen mírně zavlhlé po nějakém nešikovném kroku do bláta. Vlastně jsme byli nachystaní i k případnému brodění, ale k tomu tentokrát nedošlo, i když řeku i s jejími meandry a slepými rameny jsme měli zpočátku vysloveně na dosah.

Lenora - nivou Teplé Vltavy - kozlíček dvojtečný (Oberea oculata) Někdo z nás si možná vzpomněl na žalm č. 23 z Bible a na idylická slova: "... Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod." (český ekumenický překlad). Celá první část výletu totiž vedla právě po lučinách a kolem sebe jsme měli spoustu barevných květin: růžové rdesno hadí kořen, o něco tmavší kohoutek, modrou i bílou formu jirnice, fialovou bukvici lékařskou a pcháč bahenní, bělavý tužebník jilmový, žlutý štírovník, kokrhel, devaterník, jestřábník chlupáček, mochnu nátržník, vrbinu penízkovou... A také žluťuchu, která má žlutý oddenek, zatímco její květ je jemně fialový... Ukázali jsme si i ostřici zobánkatou a třeslicovitou (cábrnu), což se na vlhkých místech dalo také čekat. A na jednom místě nás překvapil kosatec sibiřský.

Ve vyšších polohách jsme přecházeli přes sušší louky. Ty byly z větší části už pokosené. Byli jsme rádi, že se nyní začínají nechávat nedotčené pásy pro hmyz a jiné živočichy a sečou se až později. Byl to hezký pohled, když z jednotvárné zeleně zářily kopretiny nebo zvonky, časté za našeho dětství, ale dnes už vzácné. Pohybovali jsme se mezi NPR Velká Niva a I. zónou NP Malá Niva a libovali jsme si, jak je dobře mít šumavského průvodce. Sami bychom nevěděli, kudy se dá projít a co všechno je kde k vidění. Byli jsme vděční i za informační tabule. A leccos jsme si řekli i mezi sebou, protože každý něco věděl a mohl se o znalosti podělit.

Na Soumarském mostě jsme se v kempu občerstvili a zamířili jsme k vrchu nazvanému Jedlová. Jedle jsme tu vidět mohli, i když byly v menšině, jinak byl les složený hlavně ze smrků a buků. Smrk je v této části Šumavy hodně poškozený kůrovcem, ale protože zde roste i hodně listnatých stromů, byly kopce docela pěkně zelené. Všímali jsme si i kapradin (vynikala hlavně statná hasivka orličí) a dalších rostlin. Určili jsme si např. netýkavku nedůtklivou, náš původní druh, který se na rozdíl od zavlečených netýkavek nechová agresivně. Z invazních rostlin jsme viděli ještě vlčí bob, a to naštěstí jen na několika místech. Škoda, že zrovna tahle výrazně hezká květina utiskuje ostatní a musí se ve velkém likvidovat.

Na Jedlové jsme si udělali další přestávku, protože hezký pohled do krajiny k tomu vybízel a předcházející únavný výstup také. Odpočinuli jsme si pak i po cestě přes Brixovy Dvory do Volar, protože bylo jasné, že původně plánovaný spoj (v 17:02) už nestihneme, zatímco na další zbývá času dost. A tak se povídalo, byla legrace, nakukovalo se do tašek s nalezenými houbami... A co hlavně, plánovaly se další výlety.
-ah-

Doplnění živočichů:
Lenora - most - Rechle - pijavka koňská (Haemopis sanguisuga), pijavka (Glossiphonia concolor), uchatka toulavá (Radix labiata), saranče zlatavá (Chrysochraon dispar).
Lenora - nivou Teplé Vltavy - okáč prosíčkový (Aphantopus hypernatus), soumračník čárečkovaný (Thymelicus lineola), perleťovec kopřivový (Brenthis ino), hnědásek jitrocelový (Melitaea athalia), soumračník rezavý (Ochlodes sylvanus), černokřídlec smuteční (Odezia atrata), přástevník hluchavkový (Callimorpha dominula), tesařík červenoštítý (Dinoptera collaris), kozlíček dvojtečný (Oberea oculata), saranče měnlivá (Chorthippus biguttulus)
Soumarský most - ohniváček modrolemý (Lycaena hippothoe), slepýš křehký (Anguis fragilis)
Jedlová - pod vrcholem - skokan hnědý (Rana temporaria)
Volary - Stögrova Huť - malé ropuchy obecné (Bufo bufo)

-vh-

Sčítání kání - 14. 3. 2020

V sobotu 14. 3. 2020 se měl pod hlavičkou Šmidingerovy knihovny a ČSOP konat výlet pro veřejnost spojený se sčítáním kání. Termín odpovídal vyhlášenému datu, trasu jsme chtěli obohatit o návštěvu lesa s přírodně blízkým hospodařením. Vzhledem k vyhlášenému stavu nouze a ke zrušení akcí knihovny (nejen těch, kde se sejde méně než 30 osob, což bylo v ten den vládou ještě dovoleno, ale všech) se s účastí dalších osob nepočítalo, ale přesto se ráno na nádraží v počtu 9 někteří z našich "štamgastů" sešli. Bylo jim totiž jasné, že sčítání proběhne a že by tedy bylo možné se jen tak soukromě přidat, když šlo o pohyb v otevřeném prostoru a v malé skupině. Výlet sice zahrnoval i cestu vlakem, ale jen krátkou. Dohodli jsme se tedy, že cesta může proběhnout vlastně i oficiálně, a sice jakožto akce naší ZO ČSOP. Na stanici Radomyšl zastávka jsme si krátce pověděli o principu sčítání, po cestě potom o významných rodácích a událostech v městysi. Ukázali jsme si pamětní desky, kostel sv. Martina i sv. Jana, nově opravenou faru, křížovou cestu i židovský hřbitov. Káni jsme nad sv. Janem neviděli, i když tam bývá, zaznamenal ji ale z okna vlaku pan Pecka. Ten tentokrát nebyl vedoucím skupiny, ale účastníkem, pro nějž je zajímavé navštěvovat i jiná místa než ta šumavská.

Při návratu k Radomyšli jsme v dálce viděli poštolku, zapsali jsme si tedy i ji. Čekal nás ale i nález mladé sovy, bohužel mrtvé. A sice v lese Na Borkách, kam jsme ve své cestě pokračovali. Pan Tomáš Hauser nám ji tam na pasece pod keřem ukázal. Byli jsme na pochybách, o jaký druh se jedná, protože nebyla ještě plně vybarvená a navíc měla místo očí už jen prázdné důlky. Velikost (délka 26 cm od zobáku ke konci ocasu) nám také moc nenapověděla, protože na sýčka je to moc (navíc lesní stanoviště je pro něj netypické), na puštíka obecného naopak málo. Vzhled by ukazoval právě na některého z nich. Vzhledem k nevýraznému zbarvení zřejmě šlo o ne úplně dorostlého puštíka, ale jistě to nevíme.

Káně, a to dvě, jsme viděli právě nad tímhle lesem kroužit také, do sčítání jsme je ale nezahrnuli, protože jsme se v tu chvíli na čas vzdálili od naší zavedené trasy. Chtěli jsme totiž navštívit les, o kterém jsme četli v článku pana Pavla Štorcha, zaslaném do našeho časopisu Kompostu (do 2/2020) - "Na Borkách u Radomyšle – první FSC certifikovaný les v Jihočeském kraji". Když jsme si s ním ohledně toho telefonovali, ještě jsme nevěděli, že se tam sice nesejdeme s ním, ale že zastihneme na pasece pana Hausera. Od něj jsme také četli článek, a to v následujícím březnovém čísle (3/2020): "Biouhlířství". Mohli jsme vidět jednoduchou přenosnou železnou pec kónického tvaru, kde hořely větve posbírané v okolí (můžete takovou vidět na videu zde). Vzniklé dřevěné uhlí, propadávající do dolní části, si zachovává černou barvu, která dokládá přítomnost uhlíku. Šedý popel, z něhož uhlík unikl do vzduchu, jsme viděli jen v malém množství na povrchu. Pan Hauser nepoužívá při přípravě větví motorovou pilu, takže kromě automobilové dopravy nádrží s vodou na hašení a odvozu vzniklého materiálu (určeného k zapravení do země) se jedná o ruční výrobu.

Rozloučili jsme se a přes pole se vydali směrem na Domanice, abychom se znovu napojili na sčítací trasu. Počítali jsme se zaznamenáním dalších dvou kání nad Řepickými rybníky, kde je jejich výskyt pravidlem, dále jsme se těšili na divoké husy a kromě nich jsme viděli i kachny. U Pravdova mlýna jsme si ukázali klenutý kamenný můstek. Pak už následoval návrat domů. Po pátečním studeném větru bylo tentokrát klidno a slunečno, známky jara se už všude ukazovaly a byly až předčasné. Na chráněných místech už málem nakvétají forsýtie, mahonie, trnky, z květin jsme viděli violky a v zahradách čemeřici, talovíny, sněženky, prvosenky... Hlavně ale jsme měli radost z pěkné atmosféry našeho setkání. Bylo to odlehčující v současné situaci, kdy všude panuje nervozita z šíření nového koronaviru a nad nezvyklými opatřeními.

Březnovým sčítáním se uzavřel další ročník akce Buteo. Doufáme, že počty účastníků se ustálily a že se od organizátora, pana Řepy z Tachova, dozvíme příznivé zprávy.

-ah-

Výlet do Horažďovic a okolí.

Dnes, 23. února se výlet ZO ČSOP Strakonice konal v Horažďovicích. Od nádraží jsme zamířili po silnici na svatou Annu. Pan Hrdlička si na Otavě všiml morčáka velkého. U svaté Anny jsme si vycházku prodloužili do Svatého Pole a pak mimo značenou cestu, což bylo asi ze všeho nejlepší. Našli jsme ulity (vřetenatku obecnou, vřetenovku hladkou, sítovku čistou, páskovku keřovou a údolníčka drobného) a pak v lese rozkvetlé jaterníky podléšky a jednu hvězdovku. Když jsme opouštěli les, pod kůrou se objevili dva broučci pýchavkovníci červcoví. Byly i pěkné výhledy, samozřejmě také na Chanovice. Od svaté Anny jsme šli kolem památníku Rudolfa Habsburského a Výr velký - přírodovědná stanice Horažďovice (foto - VH) Škrobárenského rybníka do Horažďovic. V galerii jsme si prohlédli výstavu Proměny Horažďovic a alpských minerálů. Sběratel minerálů pan Aleš Červený měl zrovna službu, tak přidal i vyprávění. Od 14 hodin probíhala komentovaná prohlídka v přírodovědné stanici s paní Pavlou Pánkovou - nejprve venku a pak uvnitř, kde byli i hadi (na pohlazení či na krk).
Eva Legátová

Výlet do Horažďovic byl tak trochu opakováním podobné akce z 27. 2. 2017 (viz zde). Poslední neděle v měsíci totiž bývá dnem otevřených dveří v přírodovědné stanici místního DDM, a tak je lákavé občas toho využít a přijet se podívat. Pamatujeme si ještě i na návštěvy předcházející - 29. 5. 2004 (zde) a 19. 1. 2008 (zde) a už jsme se těšili na další setkání jak s pracovnicemi stanice, tak i s Evou Legátovou, která chodí do DDM pomáhat.

Nejdříve jsme se ale po ranním příjezdu vlakem prošli po okolí, zastavili jsme se v muzejní galerii a i to samo bylo velmi pěkné. Jak Eva zaznamenala, zvlášť zajímavé bylo vyprávění pana Aleše Červeného, který měl zrovna službu a ochotně se nám věnoval. Podobně přátelská atmosféra byla v DDM - a dalo by se říci, že i ze strany samotných přechovávaných živočichů, ne jenom lidí. Nemuseli jsme se bát, že poplašíme želvu a přinutíme ji zalézt do krunýře, nebo že blavor odhodí svůj ocas, protože bylo vidět, že si z nás nic nedělají. Nebo například i mít hada za krkem je v tomhle prostředí podle všeho úplně obyčejnou situací a děti si to určitě s velkou radostí užívají. Hůře je na tom paní uklízečka, která se nám přiznala, že se pohybuje kolem klecí i terárií velice obezřetně. Obdivovali jsme ji, že dokáže své obavy denně překonávat, a ještě si z nich dělat legraci.

Přírodovědná stanice DDM slouží i všem, kdo najdou v přírodě zraněného živočicha. Je možné jej zde odevzdat. Je pak převezen na záchranné pracoviště do Spáleného Poříčí.

I přes nepříjemné větrné počasí nás bylo 12, z toho dvě děti z našeho spolku Ledňáčků. Přišla i úplně nová paní, která mezi nás rychle zapadla. Dvě z účastnic výletu, bydlící v Horažďovicích, nám po celý den ukazovaly místní zajímavosti a vyprávěly o nich, další podrobnosti jsme přidávali my jako vedoucí a vůbec nejaktivnější byl pan Josef Pecka, i když tentokrát byl v roli účastníka, a ne průvodce. To nám bylo velmi milé a líbí se nám to i jindy, když to takhle pěkně vyjde a vzájemně se všichni doplňujeme.

Zpět jsme jeli autobusem v 16:00. Spojení do Horažďovic i domů je dobré, což nám zejména v zimních měsících umožňuje přizpůsobit se potřebám zúčastněných - aby neprochladli, neunavili se, aby byli po příjemně stráveném dni večer včas doma. Měli jsme navíc i možnost teplého občerstvení, ale to jsme nevyužili a vystačili jsme si se svačinami z domova. Lákavější pro nás bylo mít více času na procházení města i okolí. Naštěstí bylo většinou kde se schovat do závětří mezi stromy. Odpoledne jsme se potom ohřáli v muzeu a v DDM, a tak jsme se nakonec cítili jako v bavlnce.
-ah-

Zápis toulavého šneka.

Výlet k částečně vypuštěné Orlické přehradě.

V sobotu 25. 1. 2020 byla na výletě ZO ČSOP Strakonice vedeného manželi Hrdličkovými hojná účast (49 dospělých a 4 děti), protože cíl výletu - Podolský most - byl lákavý. Vlakem jsme s přesedáním v Ražicích dojeli do Červené nad Vltavou a nejprve se podívali k vypuštěné přehradě pod železniční most. Nejvíc mě zaujaly lastury velevrubů a malinká točenka. Pak jsme se přesunuli k Podolskému mostu. Místo orla mořského jsme pozorovali kormorána velkého. Z rostlin obnaženého dna jsem vyfotografovala blatěnku vodní. Podolský most jsme si prohlédli ze všech stran. Pak jsme sledovali modrou turistickou značku, která vedla přes Temešvár a Struhy do Vlastce. V lese jsme viděli naši největší kapradinu hasivku orličí, rosolovku mozkovitou a zrnivku cca rumělkovou, také jsme zaslechli datla černého. Z Vlastce jsme jeli vlakem domů (opět přes Písek a Ražice). Výlet se mi velice líbil.
Děkuji manželům Hrdličkovým.
Eva Legátová

K zápisu pořízenému Evou Legátovou doplňuji ještě několik dalších informací:

Železniční most nad Vltavou (foto - VH) Pod Podolským mostem jsme si ukázali kolejnice sloužící pro dopravu lodí k vodě a od ní, zbytky základů původního empírového řetězového mostu (ten byl přesunut na Lužnici a jakožto Stádlecký je vyhlášenou památkou, navíc mu to na novém místě i velmi sluší), vyčnívající horní části pevností určených před válkou k hlídání břehů (ŘOPíků), atd. Nad úlomky lastur velevrubů jsme pohovořili o podzimním záchranném transferu, kterého jsme se začátkem listopadu také zúčastnili (a sice v počtu 4 osob ze Strakonic, zatímco sousední vimperská ZO ČSOP vyslala také 4 osoby).

Někdy příště by stálo za to navštívit kostel sv. Bartoloměje, který stával původně v Červené nad Vltavou a před zaplavením byl zachráněn tak, že jeho nejcenněší románské části byly přeneseny v roce 1960 do blízkosti obce Vůsí a zapracovány do náhradní nové stavby. Toto opatření si vyžádalo velké náklady, přesto se v následující době ani tomuto kostelu nevyhnulo chátrání a zarůstání vegetací. Až později byl znovu opraven a nyní se těší zájmu turistů.


Podobný osud potkal obnovenou Sedláčkovu stezku (23 km dlouhou) vybudovanou původně v letech 1924-1928. S velkou péčí byla dobrovolníky posunuta o něco výše nad břehy údolní nádrže, nebylo toho však využíváno zdaleka tolik, jak se očekávalo. Nyní znovu existuje (je-li to ta samá), je opravená a putuje se po ní.
Na zastávku do Vlastce jsme dorazili včas, a tak kdo chtěl, vydal se ještě do Červeného Kostelce a podíval se na pěkně opravenou budovu bývalého zámku. Tam i zpátky to trvalo jen několik minut.
Vzhledem k velkému počtu účastníků nebylo možno informovat všechny naráz. Postupně se k nám přidávali se svými dotazy, kromě toho mezi nimi kolovaly písemné materiály ofotografované z knih - např. "Zpívající Otava" od Jaroslavy Pixové nebo "Malebné toulky po Čechách" od Rudolfa Richarda Hofmeistera. Publikace bude možno si půjčovat na pobočce ŠK Za Parkem i v hlavní knihovně na oddělení pro dospělé.
Velmi nás potěšila účast čtyř MOPíků - Ledňáčků a jejich rodičů a prarodičů. Nevadilo jim ani nepříjemně vlezlé počasí, ani to, že cesta byla poměrně dlouhá (od trati k železničnímu mostu v Červené nad Vltavou a zpět cca 4 km, další část cca 10 km). Doufejme, že jim elán vydrží a budeme se na výletech vídat častěji.
-ah-

Zápis toulavého šneka.


Seznam autorů: eLeg - Eva Legátová, ah - Alena Hrdličková.